Bảng giá Lenovo

LENOVOGiá chưa bao công tháo ráp )

Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A680:
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A850:
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A269:
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A369:

Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P70
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P780 :
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S920 :
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S930 :
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A780 :

Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A800 :  
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A526 :  
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S880 :  
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P700 : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S820 :  
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A860 : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P770  : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S660  : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S650  : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K860  : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K900 : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S860 : 

Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S890 :  
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S960  : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A3000 : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A3300  : 

Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A1000 :
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A5500 :
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo B6000 :
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo B8000 :
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S5000 : 
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S6000 :